Pla director de la bici. #volemuncompromís

Els usuaris hi estem treballant, les propostes tècniques hi són, l’acord es viable. Ja només falta fer realitat el mandat polític i tirar-ho endavant.


Com bé sabeu Bicicamp s’ha compromès amb tots vosaltres , a impulsar la posada en marxa del pla director de la Bicicleta  tal i com es preveu en el pla de mobilitat urbana de la ciutat. Amb l’objectiu d’impulsar d’una vegada per totes la mobilitat en bicicleta a Reus. Us fem cinc cèntims de la situació fins al moment. 


Com recordareu, ja havíem impulsat diverses accions en aquest sentit:

FEBRER-MARÇ 2015
Diagnosi de les infraestructures de bicicleta a diferents àrees de la ciutat . 
Informe de infraestructures, mancances i propostes de millora en les àrees  del centre de la ciutat. 

ABRIL 2015
Reunió amb el partits politics per aconseguir un compromís amb el Pla director de la Bicicleta
Informe resum dels programes polítics, o 6 dels 8 partits que es presentaven portaven el compromís de desenvolupar el pla director de la bicicleta. 

MAIG 2015
Sessió participativa per prioritzar accions a dur a terme a la ciutat.
Informe amb les accions prioritàries a desenvolupar a la ciutat de reus.

Aquests mesos d'octubre i novembre ens hem estat reunint amb tots els partits polítics amb grup municipal al consistori. Per fer un seguiment de les propostes polítiques plantejades en els programes electorals i veure quin és el pla de les diferents formacions polítiques per tirar endavant els seus compromisos.

Us adjuntem el resum de les reunions dutes a terme amb les diferents formacions:  (per l’ordre en les que han atès la petició de reunió)

Partit
CUP
Entrevista amb :
Oriol Ciurana. Regidor Ajuntament de Reus.
Paula Llauradó   Membre comissió territori i sostenibilitat
Compromís electoral adquirit
7.9. Afavorir l’ús de la bicicleta: ampliar els aparcaments de  bicicletes, tant en edificis públics com en els aparcaments i espais comuns dels edificis particulars, amb l’objectiu de potenciar-ne l’ús. Han de disposar d’espais específics, vigilats i gratuïts per deixar-les-hi, tant els aparca- ments públics  d’Amersam i d’altres empreses) com els diversos edificis   municipals (escoles, poliesportius, hospital, mercats municipals...) i també́ a la resta de llocs on hi hagi una concurrència elevada (instituts, jutjats, centre comercials, cinemes...)
7.9.1. Incrementar el nombre de carrils bici i potenciar-ne l’ús i la seguretat, i segregar-los, sempre que sigui possible, del trànsit a motor.
7.9.2. Proposar que la Guàrdia Urbana de la nostra ciutat també utilitzi la bicicleta com a vehicle de treball.
7.9.3. Instar l’Ajuntament de Reus que actualitzi els continguts del seu web en relació́ a la mobilitat en bicicleta.
7.9.4. Mantenir i incrementar les Vies 30 (limitació́ de la velocitat a 30 km/h i senyalització́ horitzontal de prioritat per a bicicletes a la part central de la calçada) als carrers on no és possible la creació de carrils bici, com ara el Tomb de Ravals.
7.9.5. Posar en funcionament un servei de préstec de bicicletes als aparcaments municipals, per fomentar que els usuaris deixin el vehicle privat.
7.9.6. Redactar un Pla Director de la Mobilitat en Bicicleta a Reus amb la participació́ de la ciutadania, el col·lectiu d’usuaris i la resta d’agents implicats, amb un programa calendaritzat d’actuacions concretes per impulsar la bicicleta com a mitjà de transport sostenible, econòmic, saludable i segur, amb el compromís d’iniciar-ne l’execució́ aquesta legislatura
Com volen portar-ho a terme
De moment estan cercant tota la informació que ja s’ha elaborat des de l’ajuntament. Amb la informació que recullin plantejaran la millor manera per presentar les demandes concretes ja sigui a partir d’una moció o el que correspongui. 
Compromís a partir de la visita
Prepararan la moció per sol·licitar la posada en marxa de la taula tècnica per al pla director de la bicicleta. Es posen a treballar. 
Partit
CDC
Entrevista amb :
Sergi  Novo, assessor.
Compromís electoral adquirit
Desenvoluparem el pla director de la bicicleta, d’acord amb el que preveu el Pla de Mobilitat Urbana de Reus.
Assegurarem que hi hagi un espai d’aparcament gratuït de bicicletes en tots els aparcaments públics (de superfície i soterrats) de la ciutat i en els Centres Cívics
Com volen portar-ho a terme
Ens parla de dificultats econòmiques i d’organització interna dels partits de l’Ajuntament, però no concreta cap proposta de resolució dels seus compromisos.
Compromís a partir de la visita
Cap.  
Partit
Popular
Entrevista amb :
Sebastià Domenech i Dolors Compte, regidors.
Compromís electoral adquirit
No porten cap proposta  al programa electoral amb relació a la mobilitat en bici
Com volen portar-ho a terme
-----
Compromís a partir de la visita
Votaran a favor la proposta d’elaboració d’un Pla Director de la bicicleta a Reus
Partit
Ciutadans
Entrevista amb :
Damian Morales, Guillem Figueres, regidors – Raquel García tècnica de mobilitat del partit
Compromís electoral adquirit
No porten cap proposta  al programa electoral amb relació a la mobilitat en bici
Com volen portar-ho a terme
-----
Compromís a partir de la visita
Ens demanen els hi passem la nostra proposta amb relació a la mobilitat en bici, l’estudiaran i ens diran quelcom. També comenten que miraran d’analitzar el document de treball  que es va elaborar conjuntament al seu dia Bicicamp i la Guàrdia Urbana
Partit
PSC
Entrevista amb
Andreu Martin regidor
Compromís electoral adquirit
Facilitar l'ús de la bicicleta a fi i efecte de relligar el "centre" de la ciutat amb els barris perifèrics i els espais naturals de l'entorn. Redactar mitjançant un procés participatiu aprovar i iniciar l'execució d'un pla director de la bicicleta. La promoció de l'ús de la bicicleta es una oportunitat per fer una ciutat més sostenible, respectuosa i amable.

Com volen portar-ho a terme
En un principi no es veia cap intenció de fer cap pas, però si ja algun grup que presenta una moció votaran a favor
Compromís a partir de la visita
Votaran a favor la proposta d’elaboració d’un Pla Director de la bicicleta a Reus
Partit
ERC
Entrevista amb:
Xavier Alagarda i Noemí  Llauradó
Compromís electoral adquirit
Crear un pla director de mobilitat en bicicleta. Aquest pla director ha de preveure, almenys, les següents accions:
Realitzar campanyes de sensibilització́ a la població́ dels avantatges per la salut, medi ambient i per la ciutat que comporta l’ús de la bicicleta.
 Incrementar el nombre de vies adaptades a l’ús segur de la bicicleta, facilitant-ne l’accés i promovent-ne l’ús per arribar als principals centres d’activitats de Reus, com ara als instituts.
Mantenir i millorar els carrils bici que actualment hi ha a la ciutat de Reus.
Evitar, sempre que sigui possible, la creació o manteniment de carrils mixtos bici automòbils quan suposin un perill per a la integritat del ciclista o un impediment pel transit fluït de la ciutat.
Crear una xarxa d’aparcaments de bicicleta que s’estengui per tota la  ciutat.
Promoure la col·laboració́ amb pobles i ciutats veïnes per crear una xarxa real de comunicació́ per carrils bici.
Potenciar els camins que uneixen les urbanitzacions Blancafort, carretera de Cambrils, camí́ de la Font de Carbonell, camí́ de Pedra Estela, camí́ dels Morts i unir-ho amb el Parc del  lledoner. D’aquesta manera donaríem continuïtat al carril bici de l’av. Sant Bernat Salvó.
Com volen portar-ho a terme
Mitjançant una moció  del pla de mobilitat per tal de començar de nou amb una taula de treball per desenvolupar el pla director així com la implementació de mesures urgents per millorar la mobilitat en bicicleta.
Compromís a partir de la visita
Impulsar una moció per activar  l’actual pla de mobilitat
Partit
Ara Reus
Entrevista amb:
Dani Rubio – assessor del grup municipal
Compromís electoral adquirit
Instaurarem la zona 30 o zona de velocitat reduïda a la segona anella de Reus, la de rieres i passejos.
Elaboraren un pla d’implantació́ de l’ús de la bicicleta a la ciutat.
Adequar la disponibilitat de l’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda a les necessitats reals.

Com volen portar-ho a terme
La proposta de zona 30 ho varen presentar en forma de moció a l’abril passat i va ser aprovada. En faran el seguiment. Pel que a la implantació de l’ús de la bicicleta,  segons manifesten,  volien demanar-nos les nostres propostes.
Compromís a partir de la visita
La presentació de una moció per part del seu grup o consensuada amb els altres,  que proposi la redacció d’un pla director de la bicicleta i la seva calendarització i execució, així com la presentació,  dins la mateixa moció o per separat d’un seguit de mesures que Bicicamp proposa es facin de manera prioritària.


Posteriorment a aquestes reunions s’han anat succeint noves informacions:

Dia 19/11: Proposta de Moció redactada per ERC.  Ens arriba un primer text de moció d’ ERC-MES-MDC-Avancem, i se’ns demana la nostra opinió.

Dia 23/11: Reunió amb el regidor d’urbanisme.  On també hi ha present els tècnics responsables dels diferents departaments implicats en  el desenvolupament del pla director. 
En aquest reunió plantegem els punts bàsic per tirar endavant les accions que considerem prioritàries per impulsar l’ús de la bicicleta a la ciutat, el calendari per constituir la taula tècnica i la finalització del pla director
Es constata que hi ha informació tècnica suficient i solvent per poder tirar endavant la taula tècnica del pla director de la bicicleta.  És un qüestió de decisió política.  El regidor ens emplaça a tenir un reunió amb l’alcalde de Reus.

Dia 26/11: Reunió amb CUP:  amb la presència també dels tècnics municipals per extreure aquelles accions i propostes més viables de cara a presentar una proposta que es pugui desenvolupar tècnicament


Donat que 5 dels 7 partits o coalicions amb representació a l’Ajuntament de Reus (CIU, CUP, PSC, Reus Esquerra Nacional i Ara Reus) tenien el compromís en les seves propostes electorals de la elaboració d’un pla director de la bicicleta, i un sisè ens ha manifestat la seva predisposició a l’aprovació del mateix, i un cop manifest que tècnicament és una acció  viable,  la proposta de Bicicamp a aquests partits, que instin a l’equip de govern a través d’una moció a:

La constitució de la taula de treball per a la redacció del Pla director , amb tècnics de l'Ajuntament, entitats d'usuaris de la bicicleta i d'altres sectors implicats , abans del 31 de Gener de 2016

- Que a partir del febrer de 2016 es comenci la redacció del pla director
Bicicamp posa a l'abast per la redacció del Pla, el treball de camp fet amb la distribució de la ciutat en corones o anelles, i l'estudi i les pertinents propostes per cadascuna de les situacions que s'hi  donen. També recomana recuperar el document elaborat al seu dia conjuntament amb la Guàrdia Urbana, així com les al·legacions fetes al pla de mobilitat

- Que en la redacció del Pla director caldria poder fer les consignacions pressupostaries per l'exercici 2017 i per tant hauria d'estar finalitzat dins del primer semestre del 2016 amb els terminis necessaris per fer les reserves i consignacions pertintents.

Paral·lelament a la formació de la taula de treball i l'inici de redacció del Pla, Bicicamp demana a l'equip de govern actual i per tant també a la resta de partits que:

- Es repinti tota la senyalització horitzontal de ravals i passejos i es revisi la senyalització vertical, de priorització de la bicicleta. I s'informi adequadament a la ciutadania de les raons en generar aquestes espais de convivència.

- S'enretirin les senyals de prohibició d'anar en bicicleta i es substitueixin per d'altres que permetin ordenar la circulació de bicicletes a partir d'incentivar-ne l'ús i no criminalitzar-la.

- Es retiri amb urgència les senyals relacionades amb la bicicleta i que tenen a veure amb els cartells de prohibició de l'ordenança de civisme.

- S'instal·lin pàrquings de bici en tots els aparcaments d'Amersam tant coberts com de superfície.

- Es portin a terme totes aquelles accions que l’equip tècnic municipal tingui previstes,  en paral·lel a la posada en marxa del Pla Director

- Donada la experiència viscuda per Bicicamp amb les escoles i Instituts de Reus a través del projecte L'Escola Pedala fet conjuntament amb la Fundació Reddis, es faci una anàlisi per part dels responsables pertinents de les necessitats, característiques i emplaçaments dels aparcaments de bicicletes als centres educatius.

Per altra banda i per poder desenvolupar una estratègia política de ciutat cal:

- Comprovar l’estat de pagament de la quota de Reus a la Red de Ciudades por la Bicicleta acordada per plenari per tots els grups polítics i fer-ne l’actualització corresponent.

- Engegar un equip de treball que estudii la possibilitat de la Ruta Eurovelo com a referent per la promoció turística de la nostra ciutat i aplicar les condicions de la Ruta en tots els punts que sigui necessari per tal que aquesta travessi la nostra ciutat. I presenti les conclusions a la ciutadania l'últim trimestre de 2016.

Que passarà a partir d’ara?

El dimarts dia 1 de desembre tenim reunió amb l’Alcalde de Reus.  L’objectiu de Bicicamp per aquesta reunió es sortir-ne amb un compromís per engegar els mecanismes municipals necessaris per complir amb els terminis proposats i que la mobilitat en bicicleta formi part de l’agenda i l’estratègia de ciutat.

(actualitzat a 2/12) En la reunió amb l'alcalde on també hi és present Marc Arza Regidor delegat de l'àrea d'urbanisme, l'alcalde en comunica la decisió de l'equip de govern de tirar endavant el pla director i encarrega al regidor convocar la taula tècnica per redactar el pla director a la vegada que es començi prioritzant un seguit d'accions que puguis ser de realització inmediata.


El dijous dia 3 de desembre hem convocat a una reunió amb  tots els partits polítics representats al ple municipal, per retornar-los la informació de totes les reunions dutes a terme i traslladar-los la necessitat i viabilitat d’un acord polític per impulsar la mobilitat en bicicleta a la ciutat.

Esperem doncs que el dia 3 pugui ser el punt de sortida per començar a redibuixar un Reus ciclable.  Els usuaris hi estem treballant, les propostes tècniques hi són, l’acord es viable. Ja només falta fer realitat el mandat polític i tirar-ho endavant.

Des de Bicicamp volem situar Reus en el mapa de les ciutats ciclables, com Vitoria, Sevilla o Amsterdam. Sabem que mai serem Smart City si no treballem per reduir, la contaminació, el soroll i promovem una ciutat  més saludable amb espais per a les persones i una millor qualitat de vida. 

També sabem que podria ser que no passes res.  Que fossin incapaços durant aquest 2016 de tirar endavant una simple però estratègica taula de la bicicleta. Que continuessin planificant en la direcció contraria a les indicacions de  la Cimera de París,    creixent en carrers preparats per a cotxes, plens de sorolls i fums. Creixent en accidents d’usuaris de la bicicleta. Perdent a cada remodelació espais per a les persones i per a les bicicletes. Perdent oportunitats de finançament per a accions de minimització del CO2, perdent opcions d’estratègia en turisme, i perdent clústers econòmics en plena expansió i oportunitats de treball com és el sector de la bicicleta a tota Europa.

Podria ser, però també sabem que la Bicicleta ha arribat a la ciutat i ha vingut per quedar-se. I això facin o no facin, ja està passant.

Us continuarem informant.

#volemuncompromís
#omplimdebiciselscarrers