#Volemuncompromís. Balanç Programes electorals


Divendres dia 6 de Març vàrem realitzar la reunió amb els representants del partits polítics que es presenten a les properes eleccions municipals. A la reunió plantejàvem els reptes i les oportunitats que suposa la bicicleta per a la ciutat i com aquesta ens pot ajudar a redibuixar una ciutat més amable.

L’objectiu de la sessió era aconseguir el compromís de redacció d’un pla director de la bicicleta, participat, que hauria d’estar calendaritzat i iniciada la seva execució durant els propers quatre anys de legislatura.

Què han dit finalment els partits? S'ha convertit la bicicleta en un element de reflexió en l'elaboració dels programes? Serà la bicicleta un element important en la planificació del reus del futur? Estaran els polítics de la nostra ciutat a l'alçada d'aquest repte? 


La planificació de l'ús de la bicicleta a la ciutat ens ofereix la garantia d’un programa d’accions i una empenta política que ha de superar la legislatura i els calendaris dels partits  per convertir-se en política de ciutat i un nou element a considerar en la seva planificació. Per tant anar més enllà del que ja s'obliga per llei que és implementar el pla de mobilitat. 

Per a l’anàlisi dels programes hem escollit només aquells que han mostrat interès en sumar-se a la proposta. A la sessió hi van assistir: De Nou Reus, EUiA, ERC, PSC, MES, CiU i CUP i posteriorment Llista Unitària i Movem Reus, que van mostrar-se interessats en la sessió i l’objectiu. 

La resta no s'han interessat per nosaltres ni per la proposta. Per tant, cadascú a lo seu, no són en aquesta valoracióLa bicicleta en conversa
Aquest objectiu  va despertar  l’interès de les llistes representades i ha suposat un mes de març i abril en el que s’han mantingut converses amb algunes de les formacions, per intercanviar opinions i presentar propostes. En les converses amb els qui ens van convocar,  De Nou Reus, PSC, ERC, van aclarir-nos la seva visió sobre el desenvolupament de la bicicleta a la ciutat i van presentar propostes.

La bicicleta en campanya
Hem esperat a tenir tots els programes electorals a les mans i a poder observar com es desenvolupaven aquests primers dies de campanya.  Així hem pogut constatar com la bicicleta i la mobilitat han estat eixos en alguns dels discursos d’ERC , PSC i CUP, i com en mans de  la CUP   s’ha convertit en el mitjà habitual de transport per fer més visible la seva candidatura amb diverses bicicletades per la ciutat. ERC  també ha utilitzat la bici per repartir propaganda electoral.La bicicleta als programes
Llegint els programes electorals constatem que tots semblen estar d’acord en la necessitat de començar a treballar per impulsar la bicicleta a la ciutat. En general, el  compromís ha estat assumit per totes les forces polítiques que van assistir a la jornada, és cert,  en diferents graus, però el balanç que en fem és que realment la propera legislatura s’hauria de convertir en  la legislatura que impulsi definitivament la implantació de la bicicleta a la ciutat.

Us oferim un extracte dels textos que fan referència a la bicicleta en els programes electorals així com també els links del programa per a que els pugueu consultar amb calma i us pugui servir com a  element de reflexió.

Ara Reus
Instaurarem la zona 30 o zona de velocitat reduïda a la segona anella de Reus, la de rieres i passejos.
Elaboraren un pla d’implantació de l’ús de la bicicleta a la ciutat.
Adequar la disponibilitat de l’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda a les necessitats reals.


CUP

7.9. Afavorir l’ús de la bicicleta: ampliar els aparcaments de bicicletes, tant en edificis públics com en els aparcaments i espais comuns dels edificis particulars, amb l’objectiu de potenciar-ne l’ús. Han de disposar d’espais específics, vigilats i gratuïts per deixar-les-hi, tant els aparca- ments públics (d’Amersam i d’altres empreses) com els diversos edificis municipals (escoles, poliesportius, hospital, mercats municipals...) i també a la resta de llocs on hi hagi una concurrència elevada (instituts, jutjats, centre comercials, cinemes...)
7.9.1. Incrementar el nombre de carrils bici i potenciar-ne l’ús i la seguretat, i segregar-los, sempre que sigui possible, del trànsit a motor.
7.9.2. Proposar que la Guàrdia Urbana de la nostra ciutat també utilitzi la bicicleta com a vehicle de treball.
7.9.3. Instar l’Ajuntament de Reus que actualitzi els continguts del seu web en relació a la mobilitat en bicicleta.
7.9.4. Mantenir i incrementar les Vies 30 (limitació de la velocitat a 30 km/h i senyalització horitzontal de prioritat per a bicicletes a la part central de la calçada) als carrers on no és possible la creació de carrils bici, com ara el Tomb de Ravals.
7.9.5. Posar en funcionament un servei de préstec de bicicletes als aparcaments municipals, per fomentar que els usuaris deixin el vehicle privat.
7.9.6. Redactar un Pla Director de la Mobilitat en Bicicleta a Reus amb la participació de la ciutadania, el col·lectiu d’usuaris i la resta d’agents implicats, amb un programa calendaritzat d’actuacions concretes per impulsar la bicicleta com a mitjà de transport sostenible, econòmic, saludable i segur, amb el compromís d’iniciar-ne l’execució aquesta legislatura.


Reus Esquerra Nacional7. Redactarem el pla específic de mobilitat en bicicleta dins del Pla de Mobilitat de Reus, en el qual la bicicleta ha de tenir el segon lloc en la jerarquia de mitjans de circulació (després dels desplaçaments a peu i abans dels vehicles de transport públic, els de serveis públics i comercials i els vehicles privats).
8. Promourem l’ús de la bicicleta en la trama urbana i en desplaçaments interurbans curts i/o planers, amb la consolidació i extensió de la xarxa de carrils bici coherent i segura que tingui en compte la suficiència i la continuïtat dels itineraris.
9. Reforçarem en l’àmbit de les polítiques educatives/socials el civisme en l’ús de la bicicleta i el respecte per a les bicicletes dels altres.
10. Incrementarem els punts d’aparcament de bicicletes repartits estratègicament.
CIU

• Desenvoluparem el pla director de la bicicleta, d’acord amb el que preveu el Pla de Mobilitat Urbana de Reus.
• Assegurarem que hi hagi un espai d’aparcament gratuït de bicicletes en tots els aparcaments públics (de superfície i soterrats) de la ciutat i en els Centres Cívics.


De Nou Reus


Fomentarem l’ús de la bicicleta, tot creant una xarxa de carrils bici ben connectada i comunicada. Per això, augmentarem els quilòmetres de carril bici i la creació, la senyalització i la difusió adequada dels itineraris.


Llista UnitàriaCrearem un pla director de mobilitat en bicicleta en base a una anàlisi prèvia de la situació actual de l’ús de la bicicleta i obert al conjunt de la ciutadania perquè pugui participar en la creació del pla director. Aquest pla director ha de preveure, almenys, les següents accions:

o Realitzar campanyes de sensibilització a la població dels avantatges per la salut, medi ambient i per la ciutat que comporta l’ús de la bicicleta.
o Incrementar el nombre de vies adaptades a l’ús segur de la bicicleta, facilitant-ne l’accés i promovent-ne l’ús per arribar als principals centres d’activitats de Reus, com ara als instituts.
o Mantenir i millorar els carrils bici que actualment hi ha a la ciutat de Reus.
o Evitar, sempre que sigui possible, la creació o manteniment de carrils mixtos bici-automòbils quan suposin un perill per a la integritat del ciclista o un impediment pel transit fluït de la ciutat.
o Crear una xarxa d’aparcaments de bicicleta que s’estengui per tota la
ciutat.
o Promoure la col·laboració amb pobles i ciutats veïnes per crear una xarxa
real de comunicació per carrils bici.
o Potenciar els camins que uneixen les urbanitzacions Blancafort, carretera
de Cambrils, camí de la Font de Carbonell, camí de Pedra Estela, camí dels Morts i unir-ho amb el Parc del Lladoner. D’aquesta manera donaríem continuïtat al carril bici de l’av. Sant Bernat Calbó.


Movem Reus
36. Crearem una xarxa racional de carril‐bici, segregada tant de la circulació com de les àrees reservades als vianants. Garantir punts, vigilats i suficients, d'aparcament de bicicletes.

PSC


Facilitar l'ús de la bicicleta a fi i efecte de relligar el "centre" de la ciutat amb els barris perifèrics i els espais naturals de l'entorn. Redactar mitjançant un procés participatiu aprovar i iniciar l'execució d'un pla director de la bicicleta. La promoció de l'ús de la bicicleta es una oportunitat per fer una ciutat més sostenible, respectuosa